Categories

Yki Nummi

Yki Nummi 1

Yki Nummi for Louis Poulsen: Orno cylinder table lamp

Orno cylinder table lamp
Design: Yki Nummi
Producer: Louis Poulsen
Source: Louis Poulsen catalogue
Date of publication: 1967

Visit our other sites